Pollivest

pollivest prosjekt oliver.jpg

Startdato: 01.03.2017
Sluttdato:
Finansiering: Grofondet, Honningcentralen og Norges birøkterlag.
Samarbeid: Norges birøkterlag, Honnincentralen, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Fruktlagrene, NLR Vest og Njøs næringsutvikling A/S. 

Kontaktperson: Oliver Prøven Prosjektleiar Tlf.:414 25 383  oliver@njos.no

Kontaktperson:
Oliver Prøven
Prosjektleiar
Tlf.:414 25 383
oliver@njos.no


PolliVest- pilotprosjekt om økt bruk av bier til pollinering og økt honningproduksjon i Vest.

PolliVest har kommet til etter initiativ fra Gartnerhallen, Honningcentralen og Norges birøkterlag. Prosjektet hadde oppstart 01.03.2017. Prosjektet blir styrt av en styringsgruppe bestående av representanter fra Norges birøkterlag, Honnincentralen, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Fruktlagrene, NLR Vest og Njøs næringsutvikling A/S. Prosjektleder er Oliver Prøven ved Njøs næringsutvikling A/S. Prosjektet finansieres av Grofondet, Honningcentralen og Norges birøkterlag. Det blir i tillegg ytt egeninnsats av de tilknyttede bedriftene.

Formålet med PolliVest er å øke bruk av honningbier til pollinering i frukt og bærdyrkingen i Hordaland og Sogn og Fjordane, og samtidig øke volum på honning levert til Honningcentralen fra disse to fylkene. Pollineringsrettet birøkt er i dag benyttet i varierende grad i Hordaland og Sogn og Fjordane. Begge fylkene har stor frukt og bærproduksjon, med et totalareal på 13120 daa (Ldir) Behovet for bifolk til pollinering er estimert til å være 0,5 kube/daa gjennomsnittlig i frukt og bær. I bringebærproduksjon i tunell er det god dekning på bier, men i frukt og bær på friland er det ikke samme tradisjoner for bruk av pollineringsrettet birøkt.

Tall fra Hardanger fjordfrukt antyder en avlingsvekst på 15-30% ved bruk av bier til pollinering. Det ligger derfor et stort verdiskapningspotensiale i å utnytte synergiene mellom fruktdyrking og birøkt. Det er på samme tid stor etterspørsel etter mer vare i verdikjedene for både frukt og honning, og det er marked for all merproduksjon som følger av prosjektet.

Et av hovedmålene for prosjektet er å legge til rette for birøkt ved fruktmottakene. Gjennom at fruktmottakene sørger for kontakt mellom birøkter og fruktdyrker kan man nytte programmet fruktklienten til å ta opp bestilling av kubeleie for pollineringsoppdrag, og koordinere behov og tilgang på kuber.

Prosjektet produserer grendevise pollineringskart. Disse kartene tar utgangspunkt i de kulturene som dyrkes i et gitt område, og beregner optimalt kubeantall og beste plassering ut fra bakgrunnsdata i kartene. Dette bidrar til rasjonell adkomst og drift for dyrker og birøkter, samtidig som kubene står fornuftig plassert med hensyn til pollinering av frukthagene.